فرم همکاری

فرصت همکاری

با توجه به اینکه اساس عملکرد شرکت هوکام بر پایه ارائه طرح های جدید و کاربردی جهت رفع عارضه و بهبود در حوزه مربوط به صنعت، کشاورزی، صنایع غذایی و سایر اصناف می باشد لذا این شرکت حاضر به همکاری بر روی ایده های جدید بصورت سرمایه گذاری، سرمایه پذیری، استخدام و واگذاری نمایندگی می باشد. لذا از علاقه مندان در این زمینه ها دعوت می گردد درخواست خود را از طریق سامانه زیر ارسال نمایند.